Mapujeme situáciu bytovej núdze a spolu s mestom pripravujeme dôležité kroky v jej riešení

Realizácia projektu Inovujeme sa! nadobudla vo februári ďalšie konkrétne kontúry vedúce k rozhodujúcim posunom.

V spolupráci s mestom Košice a ETP Slovensko sme organizovali 2. Seminár a celodenný workshop k téme bytovej núdze a ukončovania bezdomovectva v Košiciach.  Stretnutia sa zúčastnilo 30 odborníkov najmä z organizácií v Košiciach, ale aj z Bratislavy a Českej republiky, ktorí pri svojej práci dennodenne načierajú do rôznych aspektov témy bytovej núdze a dostupného bývania,  bezdomovectva a potrieb sociálne znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva.

Výsledkom workshopu bolo vytvorenie užšej pracovnej skupiny, ktorá momentálne pracuje na zmapovaní situácie bytovej núdze v Košiciach.  Vedieť, koľko rodín a jednotlivcov je u nás ohrozených bezdomovectvom a neistým bývaním, je jedným z kľúčových údajov pre hĺbkovejšie určenie ich potrieb a lepšiu prípravu Koncepcie na ukončovanie bezdomovectva (Košice – mesto s bývaním dostupným pre každého).

Viac o priebehu seminára a účastníkoch sa môžete dočítať tu.

Vo februári sme tiež mali tú česť byť pozvaní na stretnutie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou v jej košickej Kancelárii. Zhovárali sme sa s ňou o bývaní s podporou, ako i pripravovanom projekte Housing First a plánoch v rámci projektu Dorka bags.

Mesiac sme zakončili dôležitým zasadnutím Správnej rady, kde sme uzavreli rok 2019 a prezentovali plány nadácie a jej servisných organizácií, vrátane Všetci pre rodinu, n. o., na roky 2020-2021.