Podpora v bývaní

Náš tím rodiny v programe Bývanie s podporou sprevádza a podporuje, aby si bývanie dokázali dlhodobo udržať. Jeho členovia prichádzajú k rodinám domov a riešia ich aktuálne potreby, starajú sa o nich a poskytujú im poradenstvo…

KOMU JE URČENÁ, PRÍPADNE KTO O ŇU MÔŽE POŽIADAŤ

Tento typ podpory je určený rodinám, ktoré sa stanú súčasťou programu Bývanie s podporou realizovaného v spolupráci s Nadáciou DEDO. Jeho súčasťou sa môže sťať každá rodina v bytovej núdzi, ktorá kontaktuje tím neziskovej organizácie Všetci pre rodinu. Podmienkou úspešnej spolupráce a zaradenia do programu je príjímanie odbornej podpory, platenie nájmu a udržiavanie dobrých susedských vzťahov.

Našimi klientami sú: rodiny v bytovej núdzi, resp. bez domova (teda rodiny bez prístrešia, bez bývania (žijúce v útulkoch a zariadeniach núdzového bývania), v neistom či nevhodnom bývaní, a tiež tie, ktorým hrozí strata bývania.

Podpora, práca odborného tímu prebieha podľa aktuálnych potrieb jednotlivých rodín priamo u nich doma, minimálne 1 x týždenne. Spoločne hľadáme vhodné riešenia vznikajúcich situácií v rôznych oblastiach – zdravotnej, finančnej či výchovnej, s cieľom dlhodobého udržania bývania a plnenia 3 základných podmienok programu.

Tento typ podpory realizuje odborný multidisciplinárny tím v zložení: sociálni pracovníci, psychológ, zdravotník a právnik.

O podporu v bývaní môže požiadať priamo rodina v bytovej núdzi alebo správca zariadenia, v ktorom sa aktuálne rodina nachádza prostredníctvom kontaktného formulára.

Chcem sa stať súčasťou

Podpora v bývaní

„Domov je spokojnosť”

Podpora v teréne

„Kdekoľvek ste,
sme s Vami...”

Podpora v teréne

Potrebu služby podpory v teréne sme si naplno uvedomili počas prvej vlny pandémie. Spolu s občianskym združením Equita, profesorom Krčmérym a jeho tímom z Vysokej školy sv. Alžbety sme ju začali poskytovať a rozvíjali ju so Spolkom medikov mesta Košice , dobrovoľnými lekármi a zdravotnými sestrami.

Dnes terénnu zdravotno- sociálnu starostlivosť poskytujeme pravidelne. Jej aktuálnym cieľom je prinášať zdravotnú a sociálnu starostlivosť ľuďom v nocľahárňach a útulkoch, a čoskoro aj na uliciach.

KOMU JE URČENÁ A KTO O ŇU MÔŽE POŽIADAŤ

Podpora v teréne je primárne určená našim klientom, zariadeniam, ktoré sú súčasťou siete Nadácie DEDO a jej partnerským organizáciám, no v prípade voľných kapacít a potreby, aj ďalším.

AKO PODPORA V TERÉNE PREBIEHA

V teréne poskytujeme základné sociálne poradenstvo najmä najzraniteľnejším ľuďom bez domova (seniorom a zdravotne znevýhodneným osobám), a to najmä formou podpory pri procese umiestňovania klientov v pobytových sociálnych zariadeniach podľa špecifických potrieb ľudí v bytovej núdzi . Náš tím pre klientov zabezpečuje zdravotné poradenstvo, ošetrenie, potrebné kompenzačné a zdravotnícke pomôcky, kontakt a konzultácie s lekármi. Vykonávame zdravotné skríningy vo veľkokapacitných zariadeniach ale aj na ulici s cieľom poznať zdravotno-sociálne potreby ľudí bez domova, ktorí sú v akútnej bytovej núdzi, a reagovať na ne potrebnou pomocou.

KTO JU REALIZUJE

Terénnu službu realizuje náš multidisciplinárny tím v zložení podľa aktuálnych potrieb spoločne s partnermi zo, Spolku medikov mesta Košice a s dobrovoľníkmi z radov lekárov a zdravotných sestier.

AKO O ŇU MOŽNO POŽIADAŤ

O terénnu službu môže požiadať správca zariadenia, vedúci sociálnych služieb, či priamo jednotlivci bez domova, prostredníctvom kontaktného formulára.

Potrebujem pomoc

Zdravotné poradenstvo

Zdravotný skríning, zdravotné poradenstvo, ošetrovanie, zabezpečovanie potrebných zdravotných pomôcok, konzultácie a kontakt s lekárom.

KOMU JE URČENÉ

Službu poskytujeme domácnostiam v programe Bývanie s podporou, ľuďom v útulkoch a nocľahárňach, ktorí majú sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti (pozdĺžnosti na zdravotnej poisťovni a iné bariéry)

KTO HO REALIZUJE, NA ZÁKLADE ČOHO

Poradenstvo je zabezpečované zdravotnou sestrou a dobrovoľníkmi – medikmi, lekármi a zdravotnými sestrami, spolupracujeme aj so sieťou ďalších odborníkov, lekárov a špecialistov. Pri práci uplatňujeme princíp harm reduction ako aj všetky ostatné princípy prístupu Housing First.

Sociálne poradenstvo

Náš tím sa zameriava najmä na pomoc a podporu s cieľom dlhodobého udržania bývania, zlepšovania zdravotného stavu a celkovej spokojnosti, ktorá vedia k sociálnej rehabilitácii tak, aby sa naši klienti stali prirodzenou súčasťou komunity, v ktorej žijú, teda susedstva. Poradenstvo poskytujeme aj ako súčasť terénnej služby v útulkoch.

S klientami riešime všetky témy a aktuálne potreby. Pomáhame im pri komunikácii s úradmi, v oblasti finančného poradenstva, ale aj v oblasti zamestnávania, vzdelávania či susedských vzťahov. Spoločne identifikujeme potreby, kontaktujeme odborníkov pre dospelých ale aj deti. V prípade potreby zabezpečujeme kontakt s psychológom, liečebným pedagógom či adiktológom a pod.

Sociálne poradenstvo realizujeme prostredníctvom tímu organizácie Všetci pre rodinu. Kľúčovými sú sociálni pracovníci, ktorí sa starajú o jednotlivé rodiny. S rodinami máme podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Spoločne hľadáme silné stránky a zdroje rodín, pomáhame s udomácňovaním a spolu predchádzame rizikám.

Poskytované podpora aktívne zapája klienta, je šitá na jeho/jej mieru a rešpektuje jeho možnosť voľby, je individuálna, flexibilná a zameraná na zotavenie klienta. Podpora klienta je oddelená od bývania čo znamená okrem iného aj to, že v prípade straty bývania klient nestráca odbornú podporu tímu.

Právne poradenstvo

Pre klientov zabezpečujeme poradenstvo v oblasti rodinného práva, majetkových vzťahov a dlhového poradenstva či iných aktuálne zadefinovaných potrieb.

KOMU JE URČENÉ

Je určené domácnostiam zaradeným do programu Bývanie s podporou, zároveň je súčasťou terénnej služby.

Bývanie považujeme za základné ľudské právo.

Psychologické poradenstvo

Zabezpečujeme podporu a poradenstvo rodinám, ktoré sú súčasťou programu Bývanie s podporou. Psychológ sa podieľa na tvorbe individuálneho plánu rodiny a jej členov, realizuje diagnostiku potrieb a poskytuje deťom a rodičom psychologické poradenstvo s cieľom udržania bývania, zvyšovania kvality života a zdravia rodiny a sociálnej rehabilitácie rodiny. Pri potrebe dlhodobej terapie spolupracujeme s ďalšími odborníkmi špecialistami, najmä klinickými psychológmi a adiktológmi.

Náš tím pri svojej práci uplatňuje princíp harm reduction.