Housing first

Čo je housing first

ČO JE HOUSING FIRST

Princíp Housing first nazerá na bývanie ako na základné životné právo, je efektívnym a na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Pretože otázku ľudí bez domova rieši kľúčovou odpoveďou – bývaním a podpornými službami.

AKO TO FUNGUJE

Ide o sociálne nájomné bývanie s odbornou podporou, ktorú pre košický pilotný projekt Housing first zabezpečí nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o.. Odborný multidisciplinárny tím prispôsobuje svoje služby klientom podľa potrieb, na mieru a citlivo k ich okolnostiam. V tíme je okrem sociálneho pracovníka, zdravotník, psychológ či právnik.

Klienti si za bývanie platia riadny nájom a od prvej chvíle sa stávajú právoplatnou súčasťou komunity v danej lokalite. Podmienkou účasti v projekte pre rodiny je okrem platenia nájmu aj záväzok byť dobrým susedom a prijímať odbornú podporu. Získavajú domov, súkromie, a možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu.

V Európe je Housing first už známym nástrojom na ukončovanie bezdomovectva

V Európe je Housing first už známym nástrojom na ukončovanie bezdomovectva

• Až 80-95% klientov si takéto bývanie udrží.
• Bezpečný domov zlepšuje kvalitu života a zdravotný stav.
• Uľahčuje hľadanie a zotrvanie v zamestnaní, vďaka ktorému je možné udržať si bývanie.
• Kvalitný systém sociálneho nájomného bývania je dokázateľne prospešný a menej nákladný ako pre spoločnosť, tak aj pre samosprávy. Tento košický projekt má za cieľ byť jeho začiatkom – začiatkom dostupného bývania u nás.

Postupne zavádzame prístup Housing first do poskytovania starostlivosti o rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v lokálnych podmienkach, v Košiciach. Veríme, že sa v Košiciach pilotný projekt podarí zrealizovať úspešne a toto modelové riešenie sa rozšíri čo do počtu nájomných bytov s odbornou podporou či už pre rodiny s deťmi, ale aj pre ďalšie cieľové skupiny (seniori bez domova, zdravotne znevýhodnení ľudia bez domova, mladí dospelí po ukončení náhradnej starostlivosti bez domova) a budeme môcť ponúknuť aj ostatným mestám či obciam na ukončovanie bezdomovectva na ich území a postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov skutočne a natrvalo.

Dĺžka realizácie projektu – od  1.10. 2021– do 30. 9. 2023
– výška COV 377 202,48 EUR, výška poskytutého NFP 358 342,36 EUR
V období 10-12/2021 bolo poskytnuté bývanie 2 rodinám, ktoré odborne sprevádzame a poskytujeme sociálne poradenstvo.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.sk , www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk

 

Podporovateľ
Podporovateľ
Podporovateľ

V rámci projektu PRENAJMITE DOMOV spolu s Nadáciou DEDO podporujeme ukončovanie bezdomovectva rodín s maloletými deťmi v Košiciach. V súčasnosti ich tu žije viac ako 310.

Viac o projekte prenajmite domov