Projekty

SPREVÁDZAME, PODPORUJEME, BÝVATE

Projekt Sprevádzame, podporujeme, bývate realizuje nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n. o. , v spolupráci s Nadáciou DEDO.

Projekt je zameraný na realizáciu pilotného Housing First projektu pre rodiny v Košiciach, kde Všetci pre rodinu, n.o. zameriava svoje aktivity najmä na poskytovanie služby podpory samostatného bývania rodinám vybraným do projektu s cieľom podporovať ich v udržaní si bývania, Nadácia DEDO sa podieľa najmä na vytváraní bytového fondu pre projekt, a advokačných, vzdelávacích, komunikačných, fundraisingových a metodických aktivitách. Významnou súčasťou projektu je výskum zameraný na mapovanie bytovej núdze rodín s deťmi v meste Košice a následne efektov a dopadov projektu na zapojené rodiny, ktorý bude realizovaný v spolupráci s partnermi zo samosprávy, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora. Ambíciou projektu je prispieť k efektívnemu spôsobu ukončovania bezdomovectva nielen v regióne, ale aj na Slovensku, a postupne ku komplexným riešeniam v tejto oblasti.

Na pokrytie celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 72 123 EUR bol na projekt poskytnutý grant vo výške 64 911 EUR, slúžiaci na realizáciu týchto úloh počas obdobia 18 mesiacov. Uvedený grant bude nezisková organizácia Všetci pre rodinu spolufinancovať sumou viac ako 7212 EUR, ktorá tvorí 10% celkových oprávnených výdavkov projektu, Nadácia DEDO je partnerom projektu bez finančnej spoluúčasti.

Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

HOUSING FIRST KOŠICE

Projekt Housing first v Košiciach realizuje nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n. o.

Dĺžka realizácie projektu – od  1.10. 2021– do 30. 9. 2023
– výška COV 375 252,48 EUR, výška poskytutého NFP 356 489,86 EUR
Poskytujeme bývanie 18-tim rodinám, ktoré odborne sprevádzame a poskytujeme im sociálne poradenstvo.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.sk , www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk

7. apríla 2021

10 rodín sprevádzame, podporujeme, býva...

V uplynulých mesiacoch nezisková organizácia Všetci pre rodinu v spolupráci s Nadáciou DEDO naplno rozvinula pilotný projekt Housing first v Košiciach. 10 rodín získalo nový domov.