Ďalší zdravotný a sociálny skríning u ľudí bez domova preukázal markantnú potrebu lokálnej odbornej terénnej práce

V uplynulých dňoch prebiehalo v útulku pre ľudí bez domova Oáza Bernátovce pokračovanie  zabezpečovania diagnostiky v rámci dobrovoľného zdravotného a sociálneho skríningu. Organizovala ho opäť Nadácia DEDO v spolupráci s neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu, s OZ Equita a s profesorom Krčmérym a jeho tímom z Vysokej školy sv. Alžbety. Tentokrát boli dôležitou súčasťou aj medici z Lekárskej Fakulty UPJŠ, a tiež tím medika z Lekárskej fakulty UK  v Bratislave Martina Pekarčíka s prototypom medicínsko-technologického zariadenia S-Case. Ten v sebe integruje tlakomer, IR teplomer, pulzný oximeter i glukomer.

Michaela Kostičová a Lucia Roussier z OZ Equita približujú: “V rámci skríningu sme sa prioritne zamerali na klientov, ktorým bola pri prvom skríningu zistená hypertenzia. Cieľom skríningu bola kontrola hodnôt krvného tlaku, a doplnenie informácií o celkovom zdravotnom stave ľudí, nastavenie pacientov na liečbu, ich edukácia o benefitoch dlhodobej antihypertenznej liečby a identifikácia ľudí, u ktorých je potrebné realizovať pravidelný monitoring krvného tlaku a zabezpečiť následnú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou návštevy bolo aj predstavenie organizácie Equita a jej aktivít medikom z LF UPJŠ. Veľmi sme sa potešili záujmu medikov o túto akciu a ich profesionálnemu a empatickému prístupu k pacientom. V našom zdravotníckom systéme chýbajú terénne služby, kvôli čomu sú mnohí zraniteľní ľudia vystavení zbytočnému vylúčeniu zo zdravotnej starostlivosti. Veríme, že aj v Košiciach sa sformuje skupina dobrovoľníkov medikov a lekárov, ktorí budú mať záujem pokračovať v aktivitách terénnej zdravotnej starostlivosti. Pravidelná prítomnosť zdravotníkov v teréne – útulkoch, neformálnych obydliach, na ulici – dokáže výrazne posunúť zdravotnú situáciu jednotlivcov a komunít, ako aj poukazovať na bariéry, ktorým títo ľudia čelia.”

Prvým krokom bolo pokračovanie v zbere údajov a zameranie sa na klientov, u ktorých  skríning 15.5. proukázal na zhoršený zdravoný stav, hypertenziu a potrebu podrobnejšej diagnostiky či dlhodobej zdravotnej liečby. Nasledovala konzultácia s lekárom a sociálna diagnostika.

 “Tentokrát sme sa zamerali aj na hlbšiu sociálnu anamnézu. Cieľom bolo zistiť potreby klientov a vytvoriť tak potrebnú dokumentáciu na ich umiestnenie do vhodných sociálnych a zdravotných služieb, ktoré budú schopné plne reagovať na ich komplexné potreby.”  uvádza rozvojová manažérka Nadácie DEDO Alena Vachnová o najzraniteľnejších klientoch útulku v Oáze.

“Nakoľko sa preukázala hlboká potreba pokračovať v terénnej práci pravidelne a intenzívnejšie, je dôležité zabezpečiť a vytvoriť lokálny terénny tím. Momentálne do neziskovej organizácie Všetci pre rodinu hľadáme lekárov, zdravotné sestry a  zdravotníckych pracovníkov, ktorí by sa formou dobrovoľnej terénnej práce chceli podieľať na zdostupnení zdravotnej starostlivosti a v konečnom dôsledku aj na zdostupnení vhodných sociálnych služieb a pobytových zariadení pre ľudí bez domova, ktorí majú tento prístup z rôznych dôvodov nesmierne sťažený. Budeme radi, ak nás záujemcovia zdravotníci kontaktujú. Tímu vyslovil naďalej plnú podporu aj profesor Krčméry.” dodáva Vachnová.