Spoločne s partnermi sme za uplynulý polrok vykonali v rámci terénnej zdravotnej služby 14 výjazdov, počas ktorých sme vykonali 890 ošetrení ľudí bez domova.

Integrovaný mulitdisciplinárny tím zložený zo zdravotníkov a sociálnych pracovníkov tak strávil viac ako 400 dobrovoľníckych hodín v teréne v košických útulkoch a zariadeniach, resp. s ľuďmi bez prístrešia, pričom pravidelnú terénnu zdravotnú sociálnu starostlivosť zastrešuje nezisková organizácia Všetci pre rodinu.

Ľudia bez domova majú na Slovensku, nevynímajúc Košice, dlhodobo sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti, a to nie len z dôvodu nepokrytia, resp. dlhmi na zdravotnom poistení, ale aj iných formálnych a praktických prekážok. Tento systémový problém bol v Košiciach ešte zvýraznený počas pandémie COVID-19, kedy sa zdravotná starostlivosť aj v dôsledku opatrení zameraných na prevenciu komunitného šírenia vo veľkokapacitných zariadeniach pre ľudí bez domova stala takmer úplne nedostupnou. Všetci pre rodinu, n.o. (ďalej VPR) v spolupráci s Nadáciou DEDO, Spolkom medikov mesta Košice, OZ Equita a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zrealizovali pilotné aktivity zamerané na zabezpečenie dlhodobej,  kontinuálnej  a komplexnej integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ľudí bez domova v Košiciach, žijúcich v nocľahárňach, útulkoch, resp. bez prístrešia, prostredníctvom dobrovoľníkov (zdravotníkov a sociálnych pracovníkov) priamo v teréne.

S podporou nevyhnutného vybavenia a potrieb zabezpečených z prostriedkov grantu Nadácie EPH, dotácie Košického samosprávneho kraja a dotácie Mesta Košice, boli zabezpečené lieky, zdravotnícky materiál, zdravotné pomôcky, OOPP, zdravotnícke prístroje a vybavenie, pracovné oblečenie, germicídne žiariče a ozónovač a ďalšie hmotné potreby na 6 mesiacov práce dobrovoľníckeho terénneho zdravotno-sociálneho tímu. Veľká časť vybavenia bude tímu slúžiť pri terénnej práci dlhodobo.

Vďaka podpore partnerovsme zrealizovali pravidelné návštevy odborného tímu v pobytových zariadeniach krízovej intervencie (útulky, nocľahárne), zamerané na identifikovanie zdravotnej situácie, konzultácie zdravotného stavu, ošetrovanie, nastavenie a zabezpečenie liečby pre ľudí bez domova. „Okrem aktuálneho poskytnutia zdravotno-sociálnej starostlivosti a zberu dát o zdravotno-sociálnych potrebách, je našim cieľom postupne nastaviť a zabezpečiť sprístupnenie dlhodobej a komplexnej integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ľudí bez prístrešia.“ uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, n. o. , Viktória Rusňáková, a ďalej dodala: „Jedným z našich cieľov je aj zber dát a výskum v oblasti zdravotných a psychosociálnych potrieb ľudí bez domova, ktorý vnímame ako nesmierne dôležitý pre následné advokačné aktivity, ktorými sa snažíme sprístupniť zdravotnú starostlivosť ľuďom v bytovej núdzi.“

„Snažili sme sa tiež sprostredkovať umiestnenie klientov s najvyššou mierou a komplexnosťou potrieb v sociálnych službách, ktoré by zodpovedali ich individuálnym  potrebám,“ dodala.

Vďaka realizácii tohto pilotného projektu Nadácia DEDO vytvorila intenzívnu spoluprácu so Spolkom medikov mesta Košice. Medici a mladí lekári, sa stali pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti aj do budúcnosti a v spolupráci s tímom Všetci pre rodinu, n.o. vytvorili stabilný tím poskytujúci terénnu zdravotnú službu na území Mesta Košice.

Zdravotno-sociálna pomoc ľuďom bez domova v Košiciach je spolufinancovaná dotáciou partnerov:

Nadácia EPH
Košický samosprávny kraj
Mesto Košice